Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako “VOP”) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako “Občanský zákoník”) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění (dále jen jako “ZoA”), a vztahují se na smluvní vztahy vzniklé mezi Mgr. Miloslavem Tutterem, advokátem, IČ 07057474, se sídlem Ječná 550/1, 120 00 Praha 2. ev. č. České advokátní komory 18208 (dále jen “advokát”), a jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou registrovanou nejen dle českého právního řádu, která provede závaznou objednávku (dále jen“klient”) prostřednictvím webových stránek www.aktutter.cz (dále také jako “webové stránky”).

1.         Účel a předmět VOP

Advokát se podle těchto VOP zavazuje poskytnout klientovi právní službu a klient se zavazuje za poskytnutí právní služby uhradit advokátovi odměnu. Poskytování právních služeb se pro účely těchto VOP rozumí zastupování klienta v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, zejména sepis všech nabízených smluv nebo dokumentů, které jsou nabízeny na webových stránkách jako tzv “balíčky služeb”.

 

2.         Objednávka a potvrzení objednávky

Klient provede závaznou objednávku balíčku služeb na webových stránkách www.aktutter.cz. Konečná cena se může lišit s ohledem na poplatky nebo výdaje, které klient nepředpokládal. Objednávka se stává závaznou v okamžiku, kdy je doručena advokátovi. Advokát nenese žádnou odpovědnost za nepravdivé údaje poskytnuté od klienta ani není povinen kontrolovat pravost nebo pravdivost listin předložených klientem. Smlouva mezi advokátem a klientem je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení objednávky na e-mail klienta. V tomto potvrzení bude rovněž sdělena konečná cena a přiložena faktura, v případě, že klient bude hradit odměnu předem. V případě, že je klient spotřebitelem není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že klient bude hradit odměnu později, bude mu faktura vystavena až po poskytnutí služby.

 

3.         Poskytnutí právní služby

Advokát poskytne klientovi právní službu zejména na email klienta, telefonicky nebo osobní schůzkou. Právní služba se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy ji advokát odešle na e-mail klienta, sdělí telefonicky nebo osobně na schůzce.

 

 

4.         Odměna a úhrada právní služby

Odměna advokáta je cena za splnění balíčku služeb, který obsahuje přesný popis činností, které se advokát zavazuje pro klienta provést. Tyto balíčky služeb a jejich ceny jsou uvedeny na www.aktutter.cz nebo v konkrétní nabídce odeslané na e-mail klienta. Výše odměny není konečná, v případě, že advokát zjistí nepravdivé údaje poskytnuté klientem či pokud nebude mít klient po uzavření smlouvy nadstandardní či advokátem nepředpokládané požadavky, které nejsou uvedeny v popisu činností v balíčku služeb na webových stránkách nebo v nabídce zaslané advokátem klientovi. Odměna zahrnuje daň z přidané hodnoty, ale nezahrnuje jiné náklady související s poskytnutím právní služby jako jsou jakékoliv poplatky. Tyto eventuální náklady budou klientovi případně vyúčtovány po jejich písemném oznámení na email klienta. Daňový doklad bude klientovi doručen společně s potvrzením objednávky, přičemž klient je srozuměn s tím, že mu bude odeslán pouze v elektronické podobě. Advokát není povinen zahájit provádění služby dříve, než mu bude zaplacena odměna, což neplatí v případě, že klient zvolí platbu po poskytnutí služby. Od zaplacení odměny běží čas k poskytnutí služby. Veškeré lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační, jelikož advokát není schopen odhadnout náročnost služby, a proto klient není oprávněn požadovat slevu z ceny v případě prodlení advokáta s poskytnutím služby. V případě nutnosti poskytnutí služby v určeném čase je klient povinen toto advokátovi sdělit po doručení potvrzení objednávky. Pokud je to v nabídce možné, tak je klient oprávněn zvolit buďto okamžitou platbu nebo platbu po poskytnutí právní služby.

 

  1. Důvěrné informace a mlčenlivost

Advokát má povinnost mlčenlivosti. Veškeré údaje sdělené klientem advokátovi jsou důvěrné a nebudou sděleny či zpřístupněny třetím osobám.

 

6.         Odpověď na problém

Jakákoliv odpověď na dotaz klienta nebo návrh řešení je zvláštní službou uvedenou pod tímto balíčkem, kdy advokát sdělí klientovi návrh řešení nebo posouzení po prostudování všech rizik. Tento balíček slouží pro poskytnutí jednorázové jednoduché analýzy právního problému, aby se klient mohl po právní stránce rozhodnout, jaký je nejvhodnější způsob řešení jeho problému. Nejedná se o komplexní řešení problému, jedná se o právní rozpor s právním vyhodnocením problému do budoucna s ohledem na sdělení všech rizik včetně nákladů. Klientovi nejsou vypracovávány ze strany advokáta žádné přímé návrhy dokumentů, podání či jiných dokumentů, jelikož jediným výstupem je právní analýza problému spočívající v poskytnutí právního rozboru, který bude zaslán na e-mail klienta.

 

7.         Sepis či kontrola jakékoliv smlouvy

Tento balíček služeb obsahuje činnost spočívající v sepsání či kontroly jakékoliv smlouvy a zahrnuje rozsah maximálně 6 stran textu. V případě překročení tohoto rozsahu se klient a advokát dohodnou buďto na zvýšení ceny nebo klient advokátovi uhradí poměrnou část za již provedenou službu.

 

8.         Ukončení smluvního vztahu

Pro vysvětlení advokát klientovi uvádí, že dle Občanského zákoníku se spotřebitelem rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V případě, že je klient spotřebitelem dle předchozí definice, má právo v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, vyjma případů uvedených v těchto VOP. Ve záležitostech těmito VOP neupravených se tyto VOP řídí zejména Občanským zákoníkem a ZoA.   Advokát a klient se dohodli na tom, že po skončení smluvního vztahu nemusí činit neodkladné úkony dle ZoA a dále, že advokát se může nechat zastoupit jiným advokátem. Advokát Informuje klienty – spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) v souladu s § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti požádat Českou advokátní komoru o mimosoudní řešení sporů, jež mohou vzniknout z uzavřených smluv o poskytovaní právních služeb. Kontakt a další informace lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz. Tato možnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování právních služeb uzavíraných s podnikatelskými subjekty.

 

  1. Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021.