Definice, vysvětlení, pojmy, termíny

Byt – je místnost nebo několik místností určených k bydlení jednoho člověka, spoluvlastníků, spolubydlících nebo celé rodiny. Rozlišujeme byty v osobním nebo družstevním vlastnictví. U obou druhů se používají odlišné právní úkony a právní jednání při nájmu nebo převodu vlastnického práva.

Bytové družstvo – je typem družstva, které úzce souvisí s bydlením. Obecně je družstvo definováno jako právnická osoba věnující se podnikání a zajišťující potřeby svých členů, s možností věnovat se kterékoli hospodářské činnosti. Bytové družstvo je určeno k zajišťování bytových služeb svých členů.

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) byla zrušena.

Darování bytu nebo domu nebo jiné věci – je dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci z dárce na obdarovaného. Předmětem daru může být jakákoli věc v právním smyslu, ať již movitá či nemovitá, hmotná nebo nehmotná, je-li ovšem součástí majetku dárce. Právně je darování upraveno v § 2055–2078 občanského zákoníku a realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Fakticky k darování dochází buď reálně, současně s odevzdáním daru, nebo konsenzuálně, kdy se dárce zaváže teprve v budoucnu vlastnické právo k daru převést a obdarovaný tuto nabídku přijme. Darováním ale právní vztah mezi dárcem a obdarovaným nezaniká, což se projevuje např. v možnosti v budoucnu dar odvolat.

Družstevní podíl – jedná se práva a povinnosti každého člena bytového družstva, která plynou z jeho členství v družstvu, kde jako nejdůležitější je právo nájmu v družstevním bytu.

Dům – je stavba určená pro bydlení, která má jedno nebo více podlaží (dle ČSN 73 4301 nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví). Více než polovina podlahové plochy musí odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení. V rodinném domě mohou být nejvýše tři samostatné byty.

Garáž – slovo garáž je všeobecně známé a tento pojem je chápán v obecném povědomí, jako stavba nebo prostor pro parkování vozidel, ať už se jedná o jednotlivou garáž, řadovou garáž nebo hromadnou. Garáž může být rozdělena na garážová stání a k těmto garážovým parkovacím stáním mohou být přiřazeny sklepní kóje neboli sklepy. V mnoha případech se může jednat o podzemní parkoviště.

Nájem – předmětem nájemní smlouvy je závazek pronajímatele předat předmět nájmu do dočasného užívání nájemci a současně závazek nájemce tento předmět nájmu převzít a platit za jeho užívání nájemné ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou. Nájemce je většinou povinen složit pronajímateli jistotu, která odpovídá dvou či trojnásobku nájemného. Je to jakási kauce pro zajištění pronajímatele pro případy ukončení nájmu.

Katastr nemovitostí – je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro informační, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. Změny v katastru nemovitostí se provádějí zpravidla podáním návrhu ze strany smluvních stran, přesněji řečeno vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Kupní smlouva – je soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Nájem bytu – závazek pronajímatele předat předmět nájmu do dočasného užívání nájemci a současně závazek nájemce tento předmět nájmu převzít a platit za jeho užívání nájemné ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.

Pozemek – je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva zapisovaného do katastru nemovitostí záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhu využití pozemků, popřípadě rozhraním využití pozemků.[Pozemek může být zrušen a sloučen s jiným, rozdělen, nebo se mohou měnit jeho hranice, (výměra) a parcelní čísla.

Parcela – je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Stavební parcela je pozemek evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří. Parcela může být v katastrální mapě prostřednictvím vnitřní kresby rozdělena na různě velké části (například trávník a chodník).

Pozemková parcela je pozemek, která není stavební parcelou.

Podnájem je vztah, kdy samotný nájemce domu nebo bytu či jen jeho část pronajme další osobě „podnájemci“. Podnájem na rozdíl od nájmu není zákoně chráněn. Pronajatý byt nebo jeho část nelze přenechat do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele.

Poplatky spojené s užíváním bytu – dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu apod.

Provize – Odměna poradci nebo makléři za sjednání obchodu nebo smlouvy.

Věcná břemena – patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci, a pro vlastníka věci to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet. Podle obsahu povinnosti rozlišuje občanský zákoník věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. Dřívější právní úprava pro tyto účely stanovovala souhrnný pojem věcné břemeno, které bylo definováno jen jako jakýsi abstraktní pojem a v rámci stávající legislativy je z důvodů kontinuity s předchozí právní úpravou ponecháno v užívání. Občanský zákoník umožňuje sjednání tzv. výměnku nebo služebnosti bytu, věcného břemeno chůze, průjezdu průchodu, vedení inženýrské sítě, elektrické energie nebo kabelů, kanalizace nebo odvod srážkových vod.

Společné jmění manželů je formou spoluvlastnictví mezi manželi. Jedná se o souhrn společně nabytého majetku a společných dluhů.

Spoluvlastnictví je vlastnictvím jedné věci více osobami, kdy každý ze spoluvlastníků má k věci určitý podíl. Tyto podíly mohou být různé.

Znalecký posudek, odborné vyjádření a odhad tržní ceny nemovitosti – všechny tyto listiny slouží ke zjištění většinou obvyklé ceny v daném místě a čase.